ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJE O PRZETWARZANIU

Niniejsza Polityka jest dodatkiem do Warunków korzystania z usług

 

I. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

Dla celów niniejszej Polityki
Operator Yonilife, s.r.o., ID firmy: 05690030, z siedzibą w Topolka 26, 61600
Brno, zaps. w Sądzie Rejonowym w Brnie, sekcja C, plik 97393, e-mail: obchod@yonilife.com
Dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, numer identyfikacyjny przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
Operator jako dostawca danych osobowych informuje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym o zakresie praw użytkownika (zdefiniowanych poniżej) związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.
E-shop operatora www.yonilife.com/en/. W ramach tego działania Operator przetwarza dane osobowe:
w zakresie, w jakim zostały dostarczone w związku z zamówieniem produktów Operatora, odpowiednio. w negocjowaniu zawarcia umowy z Operatorem, a także w związku z zawartą umową; a
do celów wymienionych poniżej w punkcie 4.
Operator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
wykonanie umowy i świadczenie usług;
wypełnianie zobowiązań prawnych (w szczególności księgowości, podatków i archiwizacji);
oferty marketingowe i biznesowe usług operatora
ochrona praw i uzasadnionych interesów powiernika (uzasadniony interes).
Operator jest kontrolerem prywatności.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJE O PRZETWARZANIU
Na osoby, które należy wypełnić i odesłać wypełniony formularz zlecenie operatora yonilife.com/cs/ sklepu internetowego (dalej „Użytkownik”), z zastrzeżeniem ustawy nr. 101/2000 Sb., O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami, oraz inne odpowiednie przepisy.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wysyłając wypełniony formularz, rozpoczyna się Przetwarzanie danych osobowych przez Operatora.
Jeżeli Użytkownik nie udostępni swoich Danych Osobowych, nie będzie możliwe zawieranie i / lub świadczenie usług na rzecz Operatora. Dane osobowe są w tym kontekście niezbędne do świadczenia określonej usługi lub produktu dla Operatora.
Dane osobowe będą przetwarzane podczas negocjacji umowy między Operatorem a Użytkownikiem w celu zawarcia umowy, jak również na czas trwania stosunku umownego.
W przypadku umowy, zgodnie z Warunkami danych osobowych Operator będzie przetwarzane i przechowywane przez następne 36 miesięcy w przypadku sporu dotyczącego stosunków między Operatorem a Użytkownikiem, w celu ochrony uzasadnionych interesów Operatora. Operator uzasadniony interes w prawidłowej i terminowej realizacji uzgodnionego zobowiązania umownego między Operatorem a Użytkownikiem a spełnienie prawnego zobowiązania operatora zasiedziałego stosunku umownego między nim a Użytkownikiem wynikające.
W celu wypełnienia zobowiązań prawnych archiwizacji dokumentów księgowych zgodnie z ustawą nr. 563/1991 Sb., O rachunkowości, z późniejszymi zmianami, będą dane osobowe (za wyjątkiem adresów e-mail i numery telefonów) dalej przetwarzane i przechowywane przez okres 5 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym zawarto umowę między Operatorem a Użytkownikiem.
Dane osobowe – numer telefonu i adres e-mail – będą przetwarzane w celach marketingowych i handlowych w czasie zapisów użytkownika na podstawie artykułu II. (5) oraz na okres 12 miesięcy po jego wygaśnięciu, chyba że w dowolnym momencie użytkownik wycofa zgodę.
Po upływie terminu, o którym mowa w art. II. (4), (5), (6) i (7) Operator likwiduje dane osobowe.
Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Operatorowi prawdziwych i dokładnych Danych Osobowych.
Operator dołoży wszelkich starań, aby uniknąć nieuprawnionego przetwarzania Danych Osobowych.
Dane osobowe są i będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób niezautomatyzowany.
Użytkownik potwierdza, że ​​ich dane osobowe są przechowywane w centrach danych Google LLC. Operator korzysta z usług G Suite i Google Cloud Platform, aby działać zgodnie z europejskimi standardami prywatności.

II.A) PLIKI COOKIES I MARKETING
Jeśli projovení zgody na wykorzystanie plików cookie i / lub przetwarzania danych osobowych może prowadzić do przechowywania plików cookie i danych osobowych przez operatora lub przez osoby trzecie, w tym Smartsupp.com, Ltd., numer VAT CZ03668681, LLC Google, Facebook, Inc., Kinskich Ltd . i Seznam.cz, a.s.

III. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM
Użytkownik ma prawo w każdej chwili odwołać przetwarzanie podanych danych osobowych (w przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych wymaga zgody). Jednak wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest możliwe w zakresie i celu wypełnienia ustawowego obowiązku Operatora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w oparciu o zgodę udzieloną przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody również nie wpływa na przetwarzanie procesów administratora danych osobowych oparte na innej podstawie prawnej niż umowy (tj. Zwłaszcza, jeśli jest to niezbędne dla realizacji umów, zobowiązań prawnych lub z innych przyczyn określonych w obowiązujących przepisach).
Użytkownik ma również prawo do:
wymagać od Operatora dostępu do jego Danych Osobowych;
do naprawy dostarczonych Danych Osobowych;
skasowanie podanych danych osobowych;
ograniczyć przetwarzanie danych osobowych; a
złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku, gdy użytkownik myślał, że operator wykonuje przetwarzanie jego danych osobowych, które są niezgodne z ochroną życia prywatnego, osobistego lub z naruszeniem odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych, w szczególności, gdy dane osobowe są niedokładne w celu przetworzenia, może:
poproś Operatora o wyjaśnienie przez e-mail na adres sales@yonilife.com;
sprzeciwiać się przetwarzanie żądania przez e-mail wysłanej na adres obchod@yonilife.com operatorów do zapewnienia usunięcia powstałego państwa (np. blokowanie, napraw, uzupełnienia lub likwidacji danych osobowych). Operator niezwłocznie podejmie decyzję w sprawie sprzeciwu i poinformuje o tym Użytkownika. Jeżeli Operator nie zastosuje się do sprzeciwu, Użytkownik ma prawo bezpośrednio skontaktować się z Biurem Ochrony Danych Osobowych. Niniejsze postanowienie nie narusza prawa Użytkownika do bezpośredniego kontaktu z Biurem Ochrony Danych Osobowych z jego skargą.
Jeśli użytkownik prosi o informacje na temat stopnia lub przetwarzania ich danych osobowych, operator musi niezwłocznie dostarczyć te informacje, ale nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku przez operatora w obchod@yonilife.com.
W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa dostępu do Danych Osobowych w formie elektronicznej, Operator dostarczy również wymagane informacje w formie elektronicznej, chyba że Użytkownik zażąda innego sposobu podania informacji.
W przypadku wielokrotnego i nieuzasadnionego żądania dostarczenia fizycznej kopii przetwarzanych danych osobowych, Operator jest uprawniony do naliczenia rozsądnej opłaty za powiązane koszty administracyjne.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie stosunki prawne powstałe w związku z przetwarzaniem danych osobowych podlegają prawu Republiki Czeskiej, niezależnie od tego, gdzie do nich dostęp został udostępniony. W celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych w związku z ochroną prywatności między Użytkownikiem a Operatorem, właściwe sądy czeskie są właściwe.
Użytkownicy za pośrednictwem formularza zamówienia przewidującego swoje dane osobowe w celu zawarcia umowy z operatorem lub wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma więc dobrowolnie, w imieniu własnym i operatora działalności nie jest kontrolowany.
Operator może zmienić lub uzupełnić tekst Polityki. W przypadku każdej takiej zmiany Operator powiadomi Użytkownika pocztą elektroniczną co najmniej 30 dni przed wejściem zmian w życie.
Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 23.05. 2018.